Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΟΧΕ Δήμων Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Άξονες Στρατηγικής (ΑΣ) και Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) του Σχεδίου Δράσης. Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης της ΟΧΕ των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας για την ΠΠ 2021-2027 διαρθρώνεται σε τέσσερις Άξονες Στρατηγικής που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ):

ΑΣ 1: Μετάβαση σε βελτιωμένες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στην περιοχή ΟΧΕ

  • ΕΣ 1.1: Βελτίωση υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • ΕΣ 1.2: Αναβάθμιση οικιστικών υποδομών με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση  και τη δημιουργία ποιοτικού δημόσιου χώρου στην περιοχή ΟΧΕ

ΑΣ 2: Προστασία και ανάδειξη του οικολογικού, πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της περιοχής ΟΧΕ

  • ΕΣ 2.1: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της περιοχής ΟΧΕ
  • ΕΣ 2.2: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής ΟΧΕ

ΑΣ 3: Στήριξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης με αξιοποίηση των δυναμικών πεδίων πλεονεκτήματος στην περιοχή ΟΧΕ

  • ΕΣ 3.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή ΟΧΕ στη βάση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης
  • ΕΣ 3.2: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση στην περιοχή ΟΧΕ

ΑΣ 4: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας στην περιοχή ΟΧΕ

  • ΕΣ 4.1: Αναβάθμιση μηχανισμών και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης στην περιοχή ΟΧΕ